Regulamin 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej Biegiem, jest Miasto Zambrów, NIP: 723-162-22-31 oraz Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne SPORTEAM w Zambrowie.

Dane teleadresowe: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 22 10 wew. 30

I. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja miasta Zambrów jako przyjaznego dla biegaczy.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2019 roku w Zambrowie.
 2. Długość trasy: 5 km i 10 km, do wyboru przez Uczestnika.
 3. Szczegółowa trasa biegu dostępna będzie na stronie internetowej www.zambrowskibieguliczny.pl
 4. Bieg na dystansie 5 km wystartuje o godz. 10:20. Start biegu na dystansie 10 km nastąpi o godz. 10:25.
 5. Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego.

III. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od strzału startera.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV.PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

 1. Na trasie Biegu o dystansie 10 km rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania na 5-tym km.
 2. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V.UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu na dystansie 5 km oraz w biegu głównym na dystansie 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na stronie www.zambrowskibieguliczny.pl lub http://www.czasomierzyk.pl/. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się tylko w formie elektronicznej. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny oraz dokonają opłaty rejestracyjnej w wysokości 30 zł na konto:

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

02 8775 0009 0010 0100 1499 0001

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „SPORTEAM”

Aleja Wojska Polskiego 63, 18-301 Zambrów

W tytule przelewu: Biegi Zambrowskie – Nazwisko i Imię

 1. Opłaty należy dokonywać w terminie 5 dni od momentu zapisania się na listę startową, jednak nie później niż do 25 kwietnia 2019 roku. Brak płatności we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy startowej.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Biegu, poniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł płatnych gotówką.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie należy przedstawić w Biurze Zawodów podczas odbioru numeru startowego. Adres Biura Zawodów oraz godziny otwarcia w punkcie 11 rozdziału V. Wzór oświadczenia w załączniku do regulaminu.
 5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 26 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji od Organizatora i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania i bezpłatnego wykorzystania.
 8. W biegu obowiązuje limit 200 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.
 9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Adres Biura Zawodów: Zambrowski Klub Sportowy OLIMPIA (nowy budynek), ul. Wyszyńskiego 8.

  Biuro będzie czynne:

  1 maja w godzinach 8.00 – 10.00.  

 10. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający:                                                                                               – numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu,                                                                                                   – numer z chipem jest własnością Organizatora i podlega zwrotowi po ukończonym biegu (na mecie),
 11. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu, które zapewnia organizator. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 12. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem w przypadku osób pełnoletnich, zaś w przypadku osób w wieku od 16 do 18 roku życia – legitymacji szkolnej lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość (np. paszport)
 13. Pakiet startowy można odebrać tylko osobiście.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet w biegu na 5 km.

b. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet w biegu na 10 km.

c. Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 i 10 km:

 • K-16, M-16 (rocznik 2003 – 2000)
 • K-20 / M-20 (rocznik 1999-1990)
 • K-30 / M-30 (rocznik 1989-1980)
 • K-40 / M-40 (rocznik 1979-1970)
 • K-50 / M-50 (rocznik 1969-1960)
 • K-60 / M-60 (rocznik 1959-1950)
 • K-70 / M-70 (rocznik 1949 i starsi)

Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

W przypadku gdy w danej kategorii będzie zgłoszonych mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej.

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety.

3.W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy netto.

4.Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy Biegacz Powiatu Zambrowskiego i Najszybsza Biegaczka Powiatu Zambrowskiego oraz Najszybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka  w biegu na 5 km i 10 km. Wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą I miejsce. Warunkiem klasyfikacji w kategorii Najszybszy Biegacz i Biegaczka Powiatu Zambrowskiego jest zameldowanie na terenie powiatu zambrowskiego. W przypadku kategorii Najszybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w mieście Zambrów.

VII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Dyplom z imieniem i nazwiskiem oraz uzyskanym czasem do samodzielnego wydruku będzie możliwy na stronie www.czasomierzyk.pl
 2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na dystansie 10 km za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami (6 pucharów).
 3. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na dystansie 5 km za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami (6 pucharów).
 4. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn z terenu Polski biegu na dystansie 10 km za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami (6 pucharów)
 5. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn z terenu Polski biegu na dystansie 5 km za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami (6 pucharów)
 6. W klasyfikacji Najszybszy Biegacz Powiatu Zambrowskiego i Najszybsza Biegaczka Powiatu Zambrowskiego (z wykluczeniem Miasta Zambrów, który ma osobną klasyfikację) w biegu na dystansie 5 km i 10 km zostaną uhonorowani statuetkami (4 puchary). Warunkiem otrzymana nagrody jest okazanie dowodu osobistego wydanego przez Wójta z terenu powiatu zambrowskiego.
 7. W klasyfikacji Najszybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka w biegu na 5 km i 10 km zostaną uhonorowani statuetkami (4 puchary). Warunkiem otrzymana nagrody jest okazanie dowodu osobistego wydanego przez Burmistrza Miasta Zambrów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród (rzeczowych lub finansowych)w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
 3. Zejście z trasy biegu powoduje dyskwalifikację zawodnika. Zabrania się ponownego wracania na trasę biegu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 5. Szatnia – będzie czynna w dniu zawodów w Zambrowskim Klubie Sportowym OLIMPIA, Wyszyńskiego 8 w godzinach od 9.30 do 13.00.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni w Zambrowskim Klubie Sportowym OLIMPIA, ul. Wyszyńskiego 8 w godzinach od 9.30 do 13.00.
 7. Decyzje pracowników zabezpieczenia medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 11. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 13. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego jest Burmistrz Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne SPORTEAM w Zambrowie.
  Dane teleadresowe: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  86 271 22 10 wew. 30;
 2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wzięcia udziału w 5 Zambrowskim Biegu Ulicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu oraz w okresie późniejszym w celu promocji wydarzenia.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w 5 Zambrowskim Biegu Ulicznym.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowym, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679.

 

 

Regulamin 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego  2019

Oświadczenie Rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu na 5km/10km

 

Ułatwienia dostępu - zamknij panel