Regulamin 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego dla dzieci i młodzieży

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej Biegiem, jest Miasto Zambrów, NIP: 723-162-22-31 oraz Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie.

Dane teleadresowe: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 22 10 wew. 30

I. CEL

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Promocja miasta Zambrów jako przyjaznego dla biegaczy.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2019 roku w Zambrowie.
 • Długość trasy:

Przedszkola (5 i 6 latki) – 100 metrów
I klasy dziewczęta – 200 metrów
I klasy chłopcy – 200 metrów
II – III klasy dziewczęta – 400 metrów
II – III klasy chłopcy – 400 metrów
IV klasy dziewczęta – 600 metrów
IV klasy chłopcy – 600 metrów
V klasy dziewczęta – 600 metrów
V klasy chłopcy – 800 metrów
VI klasy dziewczęta – 600 metrów
VI klasy chłopcy – 800 metrów
VII klasy dziewczęta – 600 metrów
VII klasy chłopcy – 1000 metrów
VIII klasy dziewczęta – 600 metrów
VIII klasy chłopcy – 1000 metrów
Gimnazja dziewczęta – 600 metrów
Gimnazja chłopcy – 1000 metrów

 • Biegi odbędą się na Stadionie Miejskim w Zambrowie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Biegi odbędą się w godzinach od 9.00 – 11.00.
 • Dzieci na bieg przybywają wraz z opiekunem ze szkoły bądź rodzicem / opiekunem prawnym i w czasie zawodów są pod ich opieką.

III. LIMIT MIEJSC – 540 osób:

 • Przedszkola (5 i 6 latki) – po 20 przedszkolaków z każdego przedszkola
 • I klasy dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • I klasy chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • II – III klasy dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • II – III klasy chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • IV klasy dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • IV klasy chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • V klasy  dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • V klasy chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • VI klasy dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • VI klasy chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • VII klasy dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • VII klasy chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • VIII klasy dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • VIII klasy chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • Gimnazja dziewczęta – po 10 uczniów z każdej szkoły
 • Gimnazja chłopcy – po 10 uczniów z każdej szkoły

* W biegu mogą brać tylko uczniowie uczęszczający do zambrowskich szkół i przedszkoli.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA

 • Na stadionie będzie dostępna woda dla wszystkich uczestników biegów.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni podpiszą u wychowawcy przedszkolnego lub nauczyciela wychowania fizycznego Oświadczenie o zdolności dziecka do udziału w biegu. Szczegóły u wychowawców przedszkolnych i nauczycielach wychowania fizycznego w poszczególnych przedszkolach i szkołach.
 2. Zgłoszenia zostaną zawieszone 26 kwietnia 2019 roku.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania i bezpłatnego wykorzystania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • Przedszkola (5 i 6 latki)
 • I klasy dziewczęta
 • I klasy chłopcy
 • II – III klasy dziewczęta
 • II – III klasy chłopcy
 • IV klasy dziewczęta
 • IV klasy chłopcy
 • V klasy  dziewczęta
 • V klasy chłopcy
 • VI klasy dziewczęta
 • VI klasy chłopcy
 • VII klasy dziewczęta
 • VII klasy chłopcy
 • VIII klasy dziewczęta
 • VIII klasy chłopcy
 • Gimnazja dziewczęta
 • Gimnazja chłopcy

2. W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszonych mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej lub niższej kategorii wiekowej.

VII. NAGRODY

 1. .Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zwycięzcy klasyfikacji za zajęcie miejsc I-III zostaną uhonorowani pucharami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje się, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 5. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Dziecko startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego i rodzic lub opiekun ponosi związane z tym ryzyko. Rodzic lub opiekun przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Oświadczenia Rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu oznacza, że rodzic lub opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego jest Burmistrz Miasta Zambrów oraz Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Szkole Podstawowej Nr 3
  w Zambrowie. Dane teleadresowe: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
  86 271 22 10 wew. 30;
 2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wzięcia udziału w 5 Zambrowskim Biegu Ulicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu oraz w okresie późniejszym w celu promocji wydarzenia.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w 5 Zambrowskim Biegu Ulicznym.

 

Regulamin 5 Zambrowskiego Biegu Ulicznego dla dzieci i młodzieży 2019

Oświadczenie Rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu

 

Ułatwienia dostępu - zamknij panel